EUR 65 milion, pjesë e ndihmës së BE-së për rindërtimin

“Jam shume e lumtur. Shkolla e re, të cilën e kemi dashur aq shumë dhe përpara tërmetit, më në fund po bëhet realitet. Eshtë pikërisht ashtu sic e mendonim. Do të ketë një bibliotekë të re, një palestër dhe një sallë për teatër. Duket sikur ‘shkolla jonë e ëndrrave’ po merr formë,” thotë Mirela, një nxënëse e shkollës 9-vjeçare “Korb Muça” në Qerekë, Bashkia Krujë.

Image for post
Image for post
Mirela dhe Ana janë dy nxënëse të shkollës 9-vjecare “Korb Muca” në klasën e 8-të, gjithashtu pjesë e Qeverisë së Nxënësve dhe anëtare aktive të procesit të konsultimit që i dha formë shkollës së re

Shkolla e re do të ketë ngrohje qendrore, klasa të mëdha plot diell, akses të plotë për nxënësit me aftësi të veçanta, laboratorë shkencorë të pajisur me mjete didaktike dhe do të jetë më afër qendrës së fshatit Qerekë. Kjo shkollë, me këto standarde, vërtetë i tejkalon pritshmëritë tona. Mjediset sportive dhe biblioteka e shkollës do t’i shërbejnë gjithashtu komunitetit të Qerekës. …

UNDP albania

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store