‘A profession makes your life worthy — get a specialization!’ This is the slogan of the ‘Hysen Çela’ High School in Durrës. Vocational Education and Training (VET) provides students with skills which are vital for both personal development and employment, while responding to the needs of the economy by bridging the gap between education and job market needs. It contributes to higher youth employability, thus supporting students reach their full potential in the labor market.

Image for post
Image for post
‘Hysen Cela’ Vocational Education and Training School is one of the #EU4Schools Programme beneficiary institutions (Photo credit @UNDP)

The morning of the 26th November, 2019 found the ancient town of Durrës devastated by a 6.4 magnitude earthquake. Not only were the walls of the city’s century-old castle damaged, but also houses and public buildings, including schools and kindergartens.


“Soap is an essential product for men and women, everyone needs it.”

It was this simple thought expressed by her mother-in-law which inspired Ms. Dorinela Hoxha to join a local civil society initiative in Roskovec that has led to the creation of a successful social enterprise in the small Albanian city.

Image for post
Image for post
‘Organic Shop Roskovec’ — artisanal, olive oil-based soap.

Ms. Hoxha is among one hundred unemployed women in the Roskovec region who have developed entrepreneurial skills and gained a possibility for self-employment through the “Organic Soap Roskovec” Project. After training on soap production, financial literacy, and marketing, Ms. Hoxha feels fortunate and proud of herself.

“All women involved benefited from this project. We have learned how to produce cosmetic products based on olive oil, and how we can market them on our own. Now, we are constantly receiving orders from various stores and customers,” says Ms. …


“It was amazing to be part of this initiative. It made me feel motivated to do something for our mother nature and feel respected among my peers. I have gained new life skills, and learned how to be active in my community,” says 18-year old Shpetime Gusholli, one of the youngsters from Shkodra municipality that was part of the project ‘Young friends of Taraboshi.’

Image for post
Image for post
Shpetime Gusholli is one of the youngsters partaking in the project ‘Young friends of Taraboshi’

Together with her peers, Ms. Gusholli took part in numerous creative activities to promote healthy lifestyles and environmental protection in this authentic north Albanian city.


Helping Albania #BuildForwardBetter

On November 26, 2019, Albania woke up to the most severe natural disaster in recent history. A 6.3 magnitude earthquake left 51 people dead, injured at least 913 others and affected 220,000 people — roughly 10 percent of the population.

Image for post
Image for post

EUR 65 milion, pjesë e ndihmës së BE-së për rindërtimin

“Jam shume e lumtur. Shkolla e re, të cilën e kemi dashur aq shumë dhe përpara tërmetit, më në fund po bëhet realitet. Eshtë pikërisht ashtu sic e mendonim. Do të ketë një bibliotekë të re, një palestër dhe një sallë për teatër. Duket sikur ‘shkolla jonë e ëndrrave’ po merr formë,” thotë Mirela, një nxënëse e shkollës 9-vjeçare “Korb Muça” në Qerekë, Bashkia Krujë.

Image for post
Image for post
Mirela dhe Ana janë dy nxënëse të shkollës 9-vjecare “Korb Muca” në klasën e 8-të, gjithashtu pjesë e Qeverisë së Nxënësve dhe anëtare aktive të procesit të konsultimit që i dha formë shkollës së re

Shkolla e re do të ketë ngrohje qendrore, klasa të mëdha plot diell, akses të plotë për nxënësit me aftësi të veçanta, laboratorë shkencorë të pajisur me mjete didaktike dhe do të jetë më afër qendrës së fshatit Qerekë. Kjo shkollë, me këto standarde, vërtetë i tejkalon pritshmëritë tona. Mjediset sportive dhe biblioteka e shkollës do t’i shërbejnë gjithashtu komunitetit të Qerekës. Shkolla jo vetëm që do e gjallërojë jetën në fshat, por gjithashtu do të jetë për banorët një pronë e çmuar, që do t’i shërbejë dhe brezave të ardhshëm,” tha drejtori i shkollës Z. …


€65 million contribution from the European Union towards reconstruction efforts

“I am so happy. The new school that we wanted so much even before the earthquake is finally becoming a reality. It is exactly how we imagined it. It will have a new library, a gym and a room for our drama courses. It seems that our ‘dream school’ is taking shape,” says Mirela, a student of the “Korb Muça” Primary School in Qereke.

Image for post
Image for post
Mirela and Ana are two “Korb Muca” students in the 8th grade, also part of the Students’ Government and active members of the consultation process that shaped the new school

“The new school will have central heating, large sunny classrooms, full access for students with special needs, science labs equipped with didactic tools and will be closer to Qereke center. It is really beyond our expectations. The school’s sports facilities and library will also serve the community. …


Adelina, a 47-year-old mother of two children, lives in Jollë village, within the Administrative Unit of Velçan. It is one of the remotest and poorest villages of Pogradec — one that even vehicles have trouble reaching. Only the ten remaining families, keep the village alive. Meanwhile, scarce infrastructure, which cuts off the village from the rest of the country, is over-straining the life of those few residents who remain loyal to it.

Image for post
Image for post

To get to the nearest village where she can access healthcare services, it takes her about a three hours’ drive from her home.

Adelina and her family live in deep poverty, also partly due to being cut off from the rest of the world. Such poverty has negatively impacted her health and her children’s development throughout the years. As far as she knows, she suffers from thyroid glands and high blood pressure, but as days go by she fears that other silent diseases may put her at risk. On the other hand, she keeps thinking all the time about her children and their well-being. …


Adelina jeton në fshatin Jollë të Njësisë Administrative Velcan, një ndër fshatrat më të thellë dhe të varfër të Pogradecit, të cilin edhe makinat stërmundohen për ta arritur. Gjatë viteve të fundit në fshat kanë mbetur vetëm rreth 10 familje që i japin atij fashati te vogel ende jetë. Ndërkohë, infrastruktura e dobët e cila e ndan fshatin nga pjesa tjetër e vendit po jua vështirëson jetën atyre pak banorëve të cilët ende nuk e kanë braktisur.

Image for post
Image for post

Në mungesë të rrugës automobilistike, për të lëvizur nga shtëpia e saj deri në rrugën e fshatit me makinë Adelines i duhen rreth tre orë, ndërsa fshati më i afërt me një qendër funksionale ku ofrohen shërbime shëndetësore është diku tek pesë orë larg. …


Xhemal Avdi është një saldator me eksperiencë — profesion prej të cilit, ai mban familjen e tij prej shtatë vetash.

Jeta e detyroi Xhemalin të fillonte punë në një moshë shumë të re, si e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Si pjesëtar i komunitetit Rom, ai gjithmonë mendon se i është dashur të punojë pesë herë më shumë se njerëzit e tjerë për të siguruar jetesën.

Ndonjëherë, ai dhe djali i tij janë të vetmit që mund të fitojnë të ardhura për familjen e tyre të madhe, pasi gruaja e Xhemalit vuan nga një dëmtim i gjurit që i vështirëson ecjen, e doemos dhe punën. Fëmijët e tjerë janë në moshë të vogël dhe Xhemali po i nxit të vazhdojnë shkollën e jo te punojnë, në mënyrë që të evitojnë vështirësitë me të cilat ai përballet akoma, cdo ditë. …


Xhemal Avdi is an experienced welder, whose skill is the only source of income for his family of seven.

From an early age, life conditioned Xhemal to become a hard-working person, as the only way to survive. Being a member of the Roma community, he felt like he always had to try five times harder than other people he met to earn what he deserved.

Sometimes, he and his son are the only ones who can provide for the big family, as his wife suffers from a severe knee injury that makes it hard for her to walk, let alone work. The rest of his children are still underage and Xhemal is urging them to attend school instead of putting them to work so that they avoid the hardships he still goes through on a daily basis. …

UNDP albania

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store