Dy vite pas tërmetit: #EU4Schools ka rikthyer shpresën

Presidentja e Komisionit Evropian dhe Kryeministri i Shqipërisë duke zbuluar pllakatën e kopshtit “Evropa” në Qerekë. Fëmijët tek shkolla “Fiqiri Kurti” në Kavajë.
Nxënësit duke shijuar fushën e re sportive
Dea Hetaj, nxënëse në shkollën 9-vjeçare “Demokracia”, Mamurras, Bashkia Kurbin
Shkolla 9-vjeçare “Demokracia” në Mamurras, Bashkia Kurbin (para dhe pas riparimit)
Sazan Shira, Drejtor i shkollës 9-vjeçare “Korb Muça” & kopshtit “Evropa”, Qerekë, Bashkia Krujë
Shkolla 9-vjeçare “Korb Muça” në Qerekë, Bashkia Krujë (para rikonstruktimit)
Shkolla 9-vjeçare “Korb Muça” në Qerekë, Bashkia Krujë (pas rikonstruktimit)
Klasë në shkollën 9-vjeçare “Korb Muça” në Qerekë, Bashkia Krujë (pas rikonstruktimit)
Fëmijë të fshatit Qerekë, Bashkia Krujë
Shkollë e re. Mundësi të reja.
58 konsultime publike të organizuara

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store