Dy vite pas tërmetit: #EU4Schools ka rikthyer shpresën

Presidentja e Komisionit Evropian dhe Kryeministri i Shqipërisë duke zbuluar pllakatën e kopshtit “Evropa” në Qerekë. Fëmijët tek shkolla “Fiqiri Kurti” në Kavajë.
Nxënësit duke shijuar fushën e re sportive
Dea Hetaj, nxënëse në shkollën 9-vjeçare “Demokracia”, Mamurras, Bashkia Kurbin
Shkolla 9-vjeçare “Demokracia” në Mamurras, Bashkia Kurbin (para dhe pas riparimit)
Sazan Shira, Drejtor i shkollës 9-vjeçare “Korb Muça” & kopshtit “Evropa”, Qerekë, Bashkia Krujë
Shkolla 9-vjeçare “Korb Muça” në Qerekë, Bashkia Krujë (para rikonstruktimit)
Shkolla 9-vjeçare “Korb Muça” në Qerekë, Bashkia Krujë (pas rikonstruktimit)
Klasë në shkollën 9-vjeçare “Korb Muça” në Qerekë, Bashkia Krujë (pas rikonstruktimit)
Fëmijë të fshatit Qerekë, Bashkia Krujë
Shkollë e re. Mundësi të reja.
58 konsultime publike të organizuara

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP albania

UNDP albania

More from Medium

Goodbye 2021, and Welcome 2022.

Shifting Planes :Vertical Wayfinding Through Augmented Reality Assisted Navigation

The Ugly (and Radical) Side of Climate Change Activism

A physicist is a mathematician on wings