“EU4Schools” — Investim në arsimin e hershëm për fëmijët dhe shoqërinë

Prindër, mësues dhe pjesëtar të komunitetit u konsultuan për objektetet e reja arsimore që në nisje të programit.
Fëmijët në Durrës mezi presin të kthehen tek kopshti i ri
Shumë prej objekteve arsimore pësuan dëme të cilat rrezikonin jetët e fëmijëve dhe mësuesve.
Objektet shpesh herë kanë patur hapësirën, por jo infrastrukturën, për ti ofruar studentëve mundësinë të mësojnë, praktikohen dhe luajnë gjatë ditës.
Agroni është pjesëtar i bordit të shkollës Bilaj
Kopshti ‘1 Qershori’ ndodhet në Bashkinë Durrës.
Objektet arsimore përfshijnë cerdhet, kopshtet, shkollat 9-vjecare, shkollat e mesme dhe ato profesionale.
Gjatë konsultimeve tek Kopshti Nr. 1, në Varosh
25 konsultime u zhvilluan gjatë verës, me rreth 800 pjesëmarrës nga të gjithë fushat e jetës.
#BuildBackBetter është qasja udhëheqëse që PNUD po përdor gjatë procesit të rindërtimit dhe riparimit.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP albania

UNDP albania

More from Medium

HTTP Request with Async Await

Monitoring MySQL using Prometheus on kubenetes(Microk8s)

Debut Lab- open for applications

Photo of a mid grey tarmac space outdoors with a white outlines o a game of hopscotch, with a ‘start’ square in the foreground.

Dependency Injection Containers