ReLOaD për mjedisin: Partneritetet mes shoqërisë civile dhe qeverisjes vendore

Qendra Jobis, e themeluar dhe e drejtuar nga dy gra, mbështetur nga programi ReLOaD, në bashkëpunim me Bashkinë e Sarandës, po punon për ndërgjegjësimin e bizneseve dhe komunitetit për ndarjen e mbetjeve në burim.
Gjatë takimeve me bizneset
Gjatë takimeve në kopshte dhe shkolla

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store