Në luftën kundër Coronavirus, çdo ndihmë është domethënëse

Gjatë ceremonisë së dorëzimit të ventilatorëve tek Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza
Krenar Lilaj, doktor dhe koordinator i shërbimit të terapisë intensive per COVID-19 në Qëndrën Spitalore Universitare Nënë Tereza
Ventilatorët janë jetësor për trajtimin e rasteve të rënduara të COVID-19
Në ceremoninë e dorëzimit të ventilatorëve ishin të pranishëm Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, Ambasadori i Norvegjisë në Shqipëri Erik Grondahl, zëvëndës Kreu i Misionit në Ambasadën e Zvicrës Patrik Meier dhe Përfaqësuesja e Përhershme e PNUD në Shqipëri Limya Eltayeb.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP albania

UNDP albania

More from Medium

Why we transitioned from Web 2.0 game studio to NFT game track?

CS371p Spring 2022 Week 11: Alejandro Balderas

KWoC ’21 Project Report

Crodo.io — IDO platform for investing in “Cronos” projects (pt. 2).