Një histori për arsimin dhe solidaritetin evropian

Fëmijët e kopshtit “Evropa” me Presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë vizitës së saj në Shtator 2021
Kopshti “Evropa” në Qerekë, Bashkia Krujë
Nga përurimi i shkollës 9-vjeçare “Korb Muça” & kopshtit “Evropa” në Qerekë, Bashkia Krujë
Konsultime publike me angazhimin e fëmijëve, mësuesve dhe prindërve në Tiranë
Ëndrrat e fëmijëve janë bërë realitet!
Vizitë monitoruese me Kryeministrin e Shqipërisë, Kreun e Delegacionit Evropian në Shqipëri dhe Përfaqësuesin e UNDP
Shkolla 9-vjeçare “Gjokë Elezi” në Laç, Kurbin, para rindërtimit
Fatjona Palaj, nxënëse e shkollës 9-vjeçare “Gjokë Elezi” në Laç, Kurbin
Shkolla 9-vjeçare & kopshti “Gjokë Elezi”, pas rindërtimit
Prindi Ejona Cerepi me djalin e saj në shkollën 9-vjeçare “Mehmet Babamusta”, Bashkia Kavajë
Shkolla 9-vjeçare “Mehmet Babamusta”, para dhe pas riparimit
Sot në shkollën 9-vjeçare “Mehmet Babamusta”, Bashkia Kavajë
Mësuesi Naim Alla, në shkollën 9-vjeçare & kopshtin “Sherif Dervishi” në Budull, Bashkia Krujë
Shkolla 9-vjeçare & kopshti “Sherif Dervishi”, para & pas rindërtimit nëpërmjet Programit “EU4Schools”
Sot pas rindërtimit, në shkollën 9-vjeçare & kopshtin “Sherif Dervishi” Budull, Bashkia Krujë
Fëmijë të lumtur të rikthyer në shkolla dhe kopshte.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store