Një projekt i destinuar për të ndryshuar të ardhmen e fëmijëve

Çfarë mbeti pas nga tërmeti…
Shkolla e vjetër 9-vjeçare “Iliria”
Danjela Lleshaj dhe Klea Zalla, nxënëse të shkollës 9-vjeçare “Iliria”
Projekti i shkollës 9-vjeçare “Iliria”
Momente gjatë konsultimeve publike për shkollën e re
Kujtim Zalla, banor i Fushë Krujës. Foto: UNDP në Shqipëri
Ndihmës Sekretarja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Drejtoresha Rajonale e UNDP-së për Evropën dhe Bashkësinë e Shteteve të Pavarura, Mirjana Špoljarić Egger, gjatë vizitës në kantierin e punimeve për rindërtimin e shkollës 9-vjeçare dhe të kopshtit “Iliria”, të cilat po rindërtohen falë partneritetit ndërmjet UNDP-së dhe Qeverisë Kroate.
Gjatë procesit të rindërtimit të shkollës 9-vjeçare “Iliria”
Zëvendës-shefja e Misionit në Ambasadën Kroate në Tiranë, znj. Maja Drmač gjatë inspektimit të kantierit të ndërtimit në shkollën 9-vjeçare “Iliria” Fushë-Krujë

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store