Pas Termetit: 15 biznese te vogla rimekemben

Pasojat e tërmetit… (Foto: PNUD në Shqipëri)
Pasojat e tërmetit…(Foto: Associated Press)
Vetëm këto vegla la pas tërmeti i Nëntorit nga punishtja e Xhemalit…
Gjatë konsultimeve të para të ekipit të ‘In-Motion’ me përfituesit e Programit
Skuadra e ‘In-Motion’ nisi punën me përfituesit e Programit vetëm pak ditë pas tërmetit
Punishtja e Xhemalit është shëndrruar në një ambjent me vegla dhe pajisje të reja
Faqja e Facebook-ut e biznesit të Xhemalit mund të gjëndet tek @XhemaliSaldime
Biznesi tani përfaqësohet nga një logo e re
Xhemali dhe djali i tij, para punishtes së tyre

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP albania

UNDP albania

More from Medium

HOW TO TAKE GOOD PICTURES WITH A MOBILE PHONE

OURO bi-weekly updates

Improve L’Oreal’s Digital Experience with Ada

How to design for color blindness?