Pas tërmetit: “Ana rrobaqepësi”-nje histori shprese

‘Ana Rrobaqepësi’ përfaqëson punën e jetës së Engjellushes
Ja çfarë la pas tërmeti…
Duke i shpjeguar metodologjinë e “In-Motion” bizneseve përfituese në Durrës
Metodologjia japoneze 5S nënkupton “renditje, rregullim, shkëlqim, standardizim dhe qëndrueshmëri.”
‘Ana Rrobaqepësi’ tashmë prodhon edhe maska për të mbrojtur njerëzit nga Coronavirus

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP albania

UNDP albania

More from Medium

Student should be able to listen to music in class

What Slot Machines Pay the Best?

Lab Notes: April 2022 Newsletter

CS 371p Spring 2022: Blog #11