Pas tërmetit: “Ana rrobaqepësi”-nje histori shprese

‘Ana Rrobaqepësi’ përfaqëson punën e jetës së Engjellushes
Ja çfarë la pas tërmeti…
Duke i shpjeguar metodologjinë e “In-Motion” bizneseve përfituese në Durrës
Metodologjia japoneze 5S nënkupton “renditje, rregullim, shkëlqim, standardizim dhe qëndrueshmëri.”
‘Ana Rrobaqepësi’ tashmë prodhon edhe maska për të mbrojtur njerëzit nga Coronavirus

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP albania

UNDP albania

More from Medium

CS371p Spring 2022 Week 10: Fazal Ali

Hot Dog or Not Hot Dog?

How to Learn Tekla Structure Design Software?

Blessings