Pas tërmetit: PNUD mobilizohet për të mbështetur Shqipërinë

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Një ditë pas tërmetit

Si reagoi PNUD?

Image for post
Image for post
Një ekip ekspertësh ndërkombëtarë u dërguan në Shqipëri
Përfaqësuesja e Përhershme e PNUD, Limy Eltayeb, flet për mbështetjen e PNUD-it pas tërmetit
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Kjo është pamja e asaj që la pas tërmeti.
Image for post
Image for post
Duke biseduar me persona në komunitetet lokale në Ishëm, Durrës-një nga komunitetet më të prekura
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Anila dhe vjehrra e saj jetojnë në një çadër jashtë shtëpisë së tyre
Fabrizio Andreuzzi, ekspert i PNUD-it për daljen nga kriza, shpjegon se për se të dhëna të besueshme janë të rëndësishme për rindërtimin
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Stafi i PNUD-it në terren
Image for post
Image for post
Përfaqësuesja e Përhershme e PNUD-it, Limya Eltayeb dhe drejtoresha e INSTAT, Elsa Dhuli, nënshkruajnë një marrëveshje për zbatimin e SILC
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Ekipet e PNUD-it në terren

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store