Pasioni për gatimin — Forcë për t’i mbijetuar tërmetit dhe pandemisë

Rudina Nilo në ambjentet e saj të gatimit. Foto: UNDP Albania
Gjatë takimeve individuale të ekspertëve të biznesit në lokalin e Rudinës dhe Ilirit. Foto: UNDP Albania
Rudina dhe Iliri në biznesin e tyre. Foto: UNDP Albania
Foto gjatë trajnimeve të mikrobizneseve nga konsulentët e biznesit. Foto: UNDP Albania

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP albania

UNDP albania

More from Medium

The Rise of Play-to-Earn Explained

NFT Token Development | TokyoTechie

“Hulk: Grand Design #1” Review

Native Swap on Coin98 Super App.