Pasioni për gatimin — Forcë për t’i mbijetuar tërmetit dhe pandemisë

Rudina Nilo në ambjentet e saj të gatimit. Foto: UNDP Albania
Gjatë takimeve individuale të ekspertëve të biznesit në lokalin e Rudinës dhe Ilirit. Foto: UNDP Albania

“Lokalin e kemi hapur në një moment jo shumë të përshtatshëm, diku rreth 2–3 muaj para tërmetit të vitit 2019. U detyruam ta mbyllnim restorantin atë ditë pasi zona e Astirit ishte dëmtuar shumë dhe ne kishim frikë ta rihapnim. E kemi përjetuar shumë keq dhe është një moment që as nuk dua ta kujtoj”, shprehet Rudina.

Rudina dhe Iliri në biznesin e tyre. Foto: UNDP Albania

“Jam shumë falënderuese ndaj projektit. Projekti po më nxit të bëj gjëra të reja dhe të eci para. Tërmeti dhe pandemia më kanë demoralizuar aq shumë, saqë kisha vendosur që ta mbyllja biznesin por In Motion është arsyeja që po e mbaj gjallë ende këtë.”, thotë ajo.

Foto gjatë trajnimeve të mikrobizneseve nga konsulentët e biznesit. Foto: UNDP Albania

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store