Pasioni për gatimin — Forcë për t’i mbijetuar tërmetit dhe pandemisë

Rudina Nilo në ambjentet e saj të gatimit. Foto: UNDP Albania
Gjatë takimeve individuale të ekspertëve të biznesit në lokalin e Rudinës dhe Ilirit. Foto: UNDP Albania
Rudina dhe Iliri në biznesin e tyre. Foto: UNDP Albania
Foto gjatë trajnimeve të mikrobizneseve nga konsulentët e biznesit. Foto: UNDP Albania

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store