Shërbime të lëvizshme për kujdesin shëndetësor dhe mbrojtjen sociale në zonat më të thella rurale

Si po ndihmohen komunitetet që nuk i marin dot vetë shërbimet shëndetësore?

Në total, 210 persona po përfitojnë nga këto shërbime shëndetësore, një e drejtë themelore e cila u kishte munguar.
Pritet që 1200 individë në 6 bashki të përmirësojnë treguesit e tyre të mirëqenies sociale dhe shëndetësore
Falë kësaj ndërhyrje parashikohet që të paktën 60 punonjës bashkie të përmirësojnë aftësitë e tyre në ofrimin e shërbimeve të mbrojtjes sociale
Falë shërbimeve të lëvizshme të kujdesit shëndetësor, ndihma po arrin në zonat më të thella rurale

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP albania

UNDP albania

More from Medium

What is the Scope of Move-to-Earn Game Development in 2022?

CS371p Spring 2022: Raju Kakarlapudi

I will write a white paper, crypto white paper, whitepaper design, blockchain, icowhitepaper

Project: Ultiverse