UNDP dhe Qeveria Suedeze bashkojnë forcat për të luftuar dhunën në familje gjatë pandemisë COVID-19

Nxënës të shkollave që bëjnë thirrje për një shoqëri pa dhunë gjatë Fushatës “16 Ditë Aktivizmi”

Thirrje për ndihmë

Reportere të njohura në Shqipëri, blogere, avokate dhe stafi i Kombeve të Bashkuara ndajnë historitë e tyre të dhunës ndaj grave

Adresimi në nivel vendor

Posteri i konkursit artistik online për dhunën ndaj grave dhe vajzave gjatë pandemisë nga COVID-19 realizuar nga Bashkia e Urës Vajgurore
Posteri i konkursit artistik online për dhunën ndaj grave dhe vajzave gjatë pandemisë nga COVID-19 realizuar nga Bashkia e Malësisë së Madhe

Të drejtat e njeriut në “zemër” të reagimit

Kolazh i informacioneve të thjeshtëzuara dhe të përshtatura për viktimat e DhF/DhBGj mbi situatën e shkaktuar nga COVID-19 ofruar nga 15 bashki
Vizatime të bëra nga fëmijët në bashki të ndryshme gjatë 16 ditëve të aktivizmit për të mbrojtur të drejtat e grave dhe vajzave si pjesë e fushatës kombëtare kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
UNDP albania

UNDP albania

More from Medium

To be or not to be?

The Eat, Pray Love journey

Are dreams real?